Kdo jsme

Farní charita Katovice byla zřízena Biskupstvím českobudějovickým jako jedna z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice. Od roku 1995 pracujeme jako organizace lidí s křesťanskými hodnotami. Naše aktivity realizujeme dobrovolně, ve svém volném čase. Je to projev naší víry, obětavosti a lásky ke Kristu i k lidem. Sdružujeme lidi z farností Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice. Snažíme se o to, aby z každé obce byl v Charitě alespoň jeden člověk, který bude schopen účinně a fundovaně pomoci liden v nouzi ve svém nejbližším okolí a také bude schopen předávat informace o činnosti místní Charity. Jsme otevření všem, kteří mají ochotné a obětavé srdce a ruce.

Historie

Farní charita Katovice byla založena 9. března 1995.  První ředitelkou byla paní Anna Veselá. Mezi první členy patřili paní Anna Čapková, paní Jana Kalčíková, paní Růžena Flašková, paní Jaroslava  Plochá, pan  Václav Štěpánek a další. Tito lidé se chtěli věnovat starým, opuštěným a nemohoucím lidem. Pan farář Jan Pietoň, který si přál mít pomocnou ruku pro pastoraci starých, uvítal založení Charity a přál si, aby byla farní. Mezi první činnosti patřila pomoc s přijetím svátosti pomazání nemocných před Velikonocemi, dále pak vydávání zpravodajů, pomoc při organizaci křesťanského plesu a samozřejmě běžná pomoc lidem v nouzi.
11. 9. 1997 se ředitelem stal pan Stanislav Talián, který vedl Farní charitu Katovice až do 21.8. 2010, kdy náhle zemřel. In memoriam mu byla udělena Cena Charity ČR. To bylo vyznamenání i pro celou Farní charitu Katovice.
2. 9. 2010 byla zvolena ředitelkou Alena Navrátilová. Farní Charita si zachovala kontinuitu a rozšířila své aktivity i pro rodiny s dětmi. 31. 10. 2018 byla naší Charitě udělena další Cena Charity ČR, kterou převzal v Obecním domě v Praze Miroslav Čapek, jako zástupce všech, kdo v naší Charitě dobrovolně pomáhají.